Beques Campus Sergio Lozano - Bases d´accés
Descàrrega de documents

Ja es coneixen els quatre nois Tianencs becats per al "II Campus Sergio Lozano" . Aquestes beques han estat establertes i otorgades per promoure l´accès al Campus dels nens i nenes amb menys recursos. El llistat és el següent:

Jose G.G, Miquel M.N, Nicolàs C.A, José Manuel R.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACILITAR L' ACCÉS AL CAMPUS d'estiu SERGIO LOZANO 2017


Art. 1- Objecte

És objecte d'aquestes bases la regulació de les condicions per a la concessió d'ajuts econòmics per garantir l'accés al Campus Sergio Lozano i garantir la pràctica esportiva a nens, nenes i joves empadronats a Tiana i/o que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva del municipi que forma part del registre d'entitats esportives de l'Ajuntament de Tiana.

Art. 2- Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Seran beneficiaris d'aquest ajut esportiu les famílies amb dificultats econòmiques que vulguin inscriure els seus fills o filles de 6 a 18 anys d'edat, ambdós inclosos, al Campus d'estiu Sergio Lozano 2017.

Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que

impedeixen obtenir aquesta condició, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les beques s'adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants els beneficiaris majors d'edat o els tutors legals dels sol·licitants menors d'edat.

Art. 3- Accés als ajuts

Per gaudir d'una beca d'accés al campus d'estiu Sergio Lozano 2017, el/la sol·licitant (en representació del/la menor) haurà d'acreditar algun dels requisits següents:

3.1. Que l'adjudicatari (el noi o noia que vol accedir al campus d'estiu Sergio Lozano 2017) tingui entre 6 i 18 anys d'edat i estigui inscrit en una de les entitats esportives del municipi de Tiana.

3.2. Que l'esportista estigui empadronat al municipi de Tiana amb un mínim de sis mesos d'antelació a la data de sol·licitud de l'ajut.

Art. 4- Sol·licituds

Per tal d'optar a la concessió d'una d'accés al campus d'estiu Sergio Lozano 2017, cal presentar una instància (annex 1) en la qual es sol·liciti l'ajut abans del 9 de juny.

Art. 5- Termini i lloc de presentació

Els sol·licitants que reuneixin les condicions establertes en aquestes bases hauran de demanar l'ajut presentant la instància (annex 1) entre el 22 de maig i el 9 de juny de 2017, al següent correu electrònic: bequescampusfutsal@tianafs.com

Art. 6- Documentació i tramitació de les sol·licituds

6.1 S'haurà de presentar la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud (annex 1)
  • Fotocòpia DNI (NIE o passaport en cas de persones estrangeres) del sol·licitant i també de l'esportista o fotocòpia del llibre de família.
  • Fotocòpia de les 6 últimes nòmines (en cas d'autònoms documentació acreditativa dels ingressos familiar durant els últims 6 mesos) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys i/o document que justifiqui els ingressos per subsidis o pensions rebuts de qualsevol administració o en el seu defecte document acreditatiu de la no percepció d'ingressos econòmics (segons el cas pot ser: acreditació d'atur expedit per l'OTG corresponent, o bé acreditació de no percebre cap pensió de la seguretat social expedit per l'INSS
  • Document acreditatiu del club (annex 2) que acrediti la seva inscripció en el mateix, i que acrediti també trobar-se al corrent de pagament amb el club; si s'escau.
  • Títol de família nombrosa i/o monoparental, si escau, expedit per l'organisme competent.
  • Certificat de convivència que facilita el Registre de l'Ajuntament de Tiana en horari atenció al públic.
  • Últim rebut de lloguer o hipoteca del habitatge habitual a nom del sol·licitant.

6.2 Responsabilitat de la documentació al·legada.

Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i exactitud de totes les dades que manifesten. En cas que es demostri falsedat o frau en les dades aportades comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, en relació al criteri afectat.

6.3 Manca de documentació presentada

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, l'Associació Esportiva Tiana en col·laboració amb el Campus Sergio Lozano en reclamaran la rectificació a la persona sol·licitant en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de la seva sol·licitud, d'acord amb l'art.71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Sens perjudici del disposat a l'apartat anterior, en qualsevol moment al llarg del procediment podrà instar-se a la persona sol·licitant perquè complimenti qualsevol altre requisit o tràmit omès, d'acord amb el previst a l'art.76 LRJPAC, concedint a tal efecte un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació, amb l'exprés advertiment que, en cas d'incompliment, se'l podrà declarar decaigut en el dret a la tramitació de la sol·licitud.

Art. 7 - Tipus d'ajuts

7.1. El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants serà la gratuïtat total de la inscripció al campus d'estiu Sergio Lozano.

7.2 Disponibilitat de places becades: L'import total de places disponibles són 5.

7.3. Els ajuts es concediran segons l'ordre de recepció de les sol·licituds i segons la necessitat econòmica familiar.

7.4. No podran accedir al programa d'ajuts aquells/es sol·licitants que tinguin 2 punts o menys.

Art. 8 - Resolució de la distribució dels ajuts

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris específics establerts en les bases reguladores.

L'òrgan instructor està format per l'Associació Esportiva Tiana, entitat col·laboradora del campus Sergio Lozano.

L'Associació Esportiva Tiana i el Campus Sergio Lozano publicarà al web la llista dels ajuts atorgats i denegats http://www.tianafs.com/campus-sergio-lozano/ el dia 16 de juny.

Aquestes publicacions es realitzaran preservant la identitat dels beneficiaris i en substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta.

Art. 9- Valoració de les sol·licituds

9.1. CRITERIS DE VALORACIÓ

S'utilitzaran els següents criteris:

1. Per ingressos de la unitat familiar s'entenen: els ingressos del pare, la mare i els fills majors de 16 anys que convisquin a casa, s'exclouen la resta de persones adultes que siguin familiars com cosins, avis, oncles, cunyats, fins i tot germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares.

2. Criteri econòmic: fins a un màxim de 7 punts

L'aportació de l'usuari estarà en funció del nivell de recursos nets per càpita i calculat amb l'indicador o referent de nivell de renda IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). *Veure quadre

3. Criteri social:

2.a: famílies monoparentals i/o nombroses: 2 punt

2.b: informe presentat pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Tiana per problemàtica social: 2 punt (només casos amb seguiment de Serveis Socials)